นักเรียนได้รับการแก้ปัญหา…………….หรือพัฒนาทักษะ…….. หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชา…………………….. สถานศึกษา……………………………………………………………………… สังกัด…………………………………………………………….

บันทึกข้อสังเกตข้อเสนอแนะจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาครูผู้ช่วย

บันทึกข้อสังเกตข้อเสนอแนะจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาครูผู้ช่วย

และนำผลมาใช้ใน การแก้ปัญหา…………………. (ประเด็นท้าทายของครู) หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชา…………………….. รหัสวิชา………………….

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ชื่อกลุ่ม)…….. เพื่อแก้ไขปัญหา……. ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ…. (เช่น มุมอ่านหนังสือ) ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในหน่วยที่……….. ผู้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ DEEP ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ Co-Leader DEEP ของ สพฐ. คณะทำงานกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ HCEMC สพฐ.

ตัวอย่าง ประเด็นท้าทาย เรื่อง การแก้ไขปัญหาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน รายวิชา……………….ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ………………….. ข้าพเจ้าจะ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหา…….. และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชา…..

You May Also Like

More From Author